Chan Tak Yin :香港警察 UI45287,濫權黑警

編者:陳妍茵

2019-10-14(人物資料)

所屬分類: 濫權黑警 香港警察

詳細資料

英文姓名 Chan Tak Yin
年齡 / 出生日期 1966-12-12
性別
電話號碼 66778579
特殊號碼 G1961763
職業 香港警察(屯門青山警署) PC45287
其他資料 綽號:啤梨
來源Telegram頻道 老豆搵仔:#A0604

Chan Tak Yin 係香港警察嘅一份子。

佢曾經有份係示威期間襲擊示威者,仲聲稱要將示威者打死。

據知情人士所講,佢以前屬交通警,依家守青山警署,返朝九晚五,本身嗜賭。

最後更新:2020-02-06

相關資料

麥詠琛:香港警察

人物資料

麥詠琛係香港警察嘅一份子。

李俊偉:香港警察

人物資料

李俊偉係香港警察嘅一份子。

葉德祥:香港警察 UI21287

人物資料

葉德祥係香港警察嘅一份子。佢曾經係示威現場出現,有份鎮壓示威者。