Telegram頻道:阿仔搵老豆老母資料

阿仔搵老豆老母:#A0203

人物資料

陸志煒:暴力份子,黑社會
陸志煒係一名有黑社會背景嘅人。佢曾經參加元朗721恐佈襲擊,係元朗街頭及西鐵站內無差別襲擊市民。
阿仔搵老豆老母:#A0202
右邊係簡子朗

人物資料

簡子朗:暴力份子,黑社會
簡子朗係一名有黑社會背景嘅人。佢曾經代表下輋村,參加元朗721恐佈襲擊,無差別襲擊市民。
阿仔搵老豆老母:#A0200

人物資料

Koon Cheung Shia:親中派,撐警藍絲
Koon Cheung Shia係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經係Facebook發表支持香港警察嘅言論。
阿仔搵老豆老母:#A0199

人物資料

未知身份(500454):撕紙狗
呢兩個人曾經破壞係荃灣荃豐中心外嘅連儂牆。
阿仔搵老豆老母:#A0198

人物資料

未知身份(532768):撕紙狗
佢曾經破壞係沙田圍嘅連儂牆。
阿仔搵老豆老母:#A0197

人物資料

吳寶容:親中派
吳寶容係一名親中派嘅人。 佢地為中國共產黨操控嘅媒體工作,專責每日編製假新聞抹黑香港示威者。
阿仔搵老豆老母:#A0197

人物資料

周兆華:親中派
周兆華係一名親中派嘅人。佢地為中國共產黨操控嘅媒體工作,專責每日編製假新聞抹黑香港示威者。
阿仔搵老豆老母:#A0197

人物資料

Mau Kin See:親中派
Mau Kin See係一名親中派嘅人。佢地為中國共產黨操控嘅媒體工作,專責每日編製假新聞抹黑香港示威者。
阿仔搵老豆老母:#A0196

人物資料

譚慧貞:親中派
譚慧貞係一名親中派嘅人。佢曾經係Facebook發表支持元朗恐佈份子嘅言論。
阿仔搵老豆老母:#A0195

人物資料

楊官華:黑社會,撐警藍絲
楊官華係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。 據親近人士指出,楊官華係和勝和成員,又鍾意出風頭,但係佢唔想影響自己地產本業,所以用華記茶餐廳名義發表撐警言論。 此人主要收入係本地地產經紀幫佢跑數,及藉買日本樓收佣金,其後係日本做小型單支樓發展商,假借地產經紀名義推銷佢公司旗下日本樓盤。 佢係日本原本使用世紀21名義開地產公司,以前成日係TVB賣廣告,但係因為喺日本與當地發展商違約,誠信有問題,令日本世紀21總公司將佢地除名。 佢主要最賺錢都係地產業務,茶餐廳係用作逃稅之用。