Good & Bad Shops

Good & Bad Shops

何汝祥醫生:藍色商家(西醫診所)
以下為整合之商家資料:【老闆/店員私下言論】何汝祥於頭條日報撐警聯署資料來源:https://lihkg.com/thread/1573212/page/2

Good & Bad Shops

何森滿普通科醫生:藍色商店(醫務所)
何森滿為一名與香港警察隊員佐級協會合作,並向香港警察提供特殊優惠的醫務所經營者。他所經營之醫務所曾獲「香港警察隊員佐級協會」推薦,並在該協會的刊物上出現,可見兩者之間有官方合作關系。

Good & Bad Shops

何旭熙外科醫生:藍色商店(醫務所)
何旭熙為一名與香港警察隊員佐級協會合作,並向香港警察提供特殊優惠的醫務所經營者。他所經營之醫務所曾獲「香港警察隊員佐級協會」推薦,並在該協會的刊物上出現,可見兩者之間有官方合作關系。

Good & Bad Shops

何應輝脊骨神經科醫生:藍色商店(醫務所)
何應輝為一名與香港警察隊員佐級協會合作,並向香港警察提供特殊優惠的醫務所經營者。他所經營之醫務所曾獲「香港警察隊員佐級協會」推薦,並在該協會的刊物上出現,可見兩者之間有官方合作關系。

Good & Bad Shops

何岳齡家庭醫學科醫生:藍色商店(醫務所)
何岳齡為一名與香港警察隊員佐級協會合作,並向香港警察提供特殊優惠的醫務所經營者。他所經營之醫務所曾獲「香港警察隊員佐級協會」推薦,並在該協會的刊物上出現,可見兩者之間有官方合作關系。

Good & Bad Shops

何定國醫生:藍色商家(西醫診所)
以下為整合之商家資料:【老闆/店員私下言論】何定國於頭條日報撐警聯署資料來源:https://lihkg.com/thread/1573212/page/2

Good & Bad Shops

何存廣醫生:藍色商家(西醫診所)
以下為整合之商家資料:【老闆/店員私下言論】何存廣於頭條日報撐警聯署資料來源:https://lihkg.com/thread/1573212/page/2

Good & Bad Shops

何啟傑醫生:藍色商家(西醫診所)
以下為整合之商家資料:【老闆/店員私下言論】何啟傑於頭條日報撐警聯署資料來源:https://lihkg.com/thread/1573212/page/2

Good & Bad Shops

何兆輝醫生:藍色商家(西醫診所)
以下為整合之商家資料:【老闆/店員私下言論】何兆輝於頭條日報撐警聯署資料來源:https://lihkg.com/thread/1573212/page/2

Good & Bad Shops

佐鴻中西藥行:藍色商家(藥房)
以下為整合之商家資料:【只屬傳言】老闆娘話D義士條樓係自己攞黎 無人叫佢跳 唔好賴政府 仲話 林鄭D仔女好出色, 唔似D示威既年輕人資料來源:https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Jxy3dCPOA5VYlsX8Jcw48GryWxkwn9tj&shorturl=1&ll=22.277771999999995%2C114.226 ...