Merchants and Unlisted Data

Personal Particulars

周美仙:親中派、撐警份子
周美仙醫生係一名支持香港警察嘅親中人士,曾經參與醫療界支持警察之實名聯署。

Personal Particulars

李佩霞:親中派、撐警份子
李佩霞醫生係一名支持香港警察嘅親中人士,曾經參與醫療界支持警察之實名聯署。

Personal Particulars

許慧麗:親中派、撐警份子
許慧麗醫生係一名支持香港警察嘅親中人士,曾經參與醫療界支持警察之實名聯署。

Personal Particulars

黎秀娟:親中派、撐警份子
黎秀娟醫生係一名支持香港警察嘅親中人士,曾經參與醫療界支持警察之實名聯署。

Personal Particulars

葉彩盛:親中派、撐警份子
葉彩盛醫生係一名支持香港警察嘅親中人士,曾經參與醫療界支持警察之實名聯署。讀者提供資料,指葉彩盛早在10多年前已退休,佢嘅診所亦已結業。

Personal Particulars

李昭紅:親中派、撐警份子
李昭紅醫生係一名支持香港警察嘅親中人士,曾經參與醫療界支持警察之實名聯署。

Personal Particulars

張東風:親中派、撐警份子
張東風醫生係一名支持香港警察嘅親中人士,曾經參與醫療界支持警察之實名聯署。

Personal Particulars

鄧曉煒:親中派、撐警份子
鄧曉煒醫生係一名支持香港警察嘅親中人士,曾經參與醫療界支持警察之實名聯署。

Personal Particulars

羅志剛:親中派、撐警份子
羅志剛醫生係一名支持香港警察嘅親中人士,曾經參與醫療界支持警察之實名聯署。

Personal Particulars

林永佳:親中派、撐警份子
林永佳醫生係一名支持香港警察嘅親中人士,曾經參與醫療界支持警察之實名聯署。