Tong Wong:暴力份子,黑社會

Author: 陳妍茵

2019-10-11(Personal Particulars)

Categories: 暴力份子 鄉黑
Post Topic Image

Details

English Name Tong Wong
Gender
Source (Telegram) Son Finds Parents #A0255

Tong Wong係一名有黑社會背景嘅人。

佢曾經參加元朗721恐佈襲擊,係元朗街頭及西鐵站內無差別襲擊市民。

Last Updated: 2020-10-11

Related Data

郭家健:暴力份子,黑社會

Personal Particulars

郭家健係一名有黑社會背景嘅人。佢曾經參與2019年7月21日元朗恐襲,係街頭及元朗站內無差別襲擊市民。

黃四川:親中派,暴力份子,黑社會

Personal Particulars

黃四川是親中派的一名成員或支持者。他曾經參與2019-07-21元朗恐佈襲擊,詳見下圖:據讀者資料,他有份策劃該次元朗襲擊。他亦與親中人士及元朗恐襲策劃者何君堯關係密切,曾為他的助選團成員,平日也經常出面替何君堯辦事。例如他曾經在2016年立法會選舉中,脅迫自由黨新界西選區參選人周永勤棄選,以令何君堯當選機會增加,詳見立場新聞報道。

陸志煒:暴力份子,黑社會

Personal Particulars

陸志煒係一名有黑社會背景嘅人。佢曾經參加元朗721恐佈襲擊,係元朗街頭及西鐵站內無差別襲擊市民。