Data under Keyword 子女

子女

凡係列於呢個關鍵字下嘅人物資料,入面都有附帶佢地仔女相關嘅資料。 備註:如果呢啲子女係反修例反暴政同路人,我哋就唔會公開佢哋嘅資料。

Personal Particulars

冼澤正:香港警察,親中派
冼澤正係香港警察嘅一份子。

Personal Particulars

程嘉雄:親中派
程嘉雄係一名親中派嘅人。佢非常支持香港行政長官林鄭月娥,並經常發表親中言論。

Personal Particulars

Joyce Tsang LY:暴力份子
Joyce Tsang LY係一名暴力份子。佢曾經係Instagram發表支持元朗恐襲嘅言論,並讚揚佢地「守護香港」。

Personal Particulars

吳翠翠:暴力份子
吳翠翠係一名暴力份子。佢係721恐襲中出現嘅恐佈份子「飛天南」之女兒。

Personal Particulars

盧耀宗:香港警察
盧耀宗係香港警察嘅一份子,曾經負責跟蹤示威者並拘捕佢地。 據一手資料指出,佢曾經虐打妻子,迫到佢離婚並另尋伴侶。盧耀宗又經常醉酒駕駛。
左邊係林子聰,右邊係佢老婆

Personal Particulars

林子聰 Lam Chi Chung:香港警察
林子聰係香港警察嘅一份子。

Personal Particulars

余鎧均:香港警察 UI70599
余鎧均係香港警察嘅一份子。 係2019年6月至2019年7月期間,佢曾經多次代表香港警察發言。
盧偉聰開記者會嘅相

Personal Particulars

盧偉聰:香港警察(警務處處長)UI28563
盧偉聰係香港警務署署長,任期至2019年11月18日。

Personal Particulars

翁子財:香港警察
翁子財係香港警察嘅一份子。

Personal Particulars

江永祥:香港警察 UI2758
江永祥係香港警察嘅一份子,有份主持2019年8月起嘅香港警察例行記者會,係會上多次否認有關警隊嘅不利消息,試圖掩飾香港警察暴行。 佢嘅言論包括: 指警方唔需要測試橡膠子彈威力。 話係2019年9月3日被警察粗暴推跌嘅學生係自己跣低。(明報) 否認警方性侵犯被捕女示威者。 支持警察將示威者嘅手屈斷。(立場新聞) 惡言之多,馨竹難書。