Data under Keyword 警察私人車

警察私人車

香港警察成員私人擁有嘅車輛。

Government Vehicles

BU801:警察私人車
車輛 BU801 係警察私人車,被目擊於太子警察遊樂會出現。

Government Vehicles

BM1386:警察私人車
車輛 BM1386 係警察私人車,被目擊於旺角警署出現。

Government Vehicles

BB5027:警察私人車
車輛 BB5027 係警察私人車,被目擊於旺角警署出現。

Government Vehicles

AW2:警察私人車
車輛 AW2 係警察私人車,被目擊於銅鑼灣出現。佢曾經係2019-09-15於銅鑼灣出現,協助警察清場及綁架市民。

Government Vehicles

AT8878:警察私人車
車輛 AT8878 係警察私人車,被目擊於太子 狗遊樂會出現。

Government Vehicles

AT712:警察私人車
車輛 AT712 係警察私人車,被目擊於深水埗警署出現。

Government Vehicles

AT228:警察私人車
車輛 AT228 係警察私人車,被目擊於大埔警署出現。

Government Vehicles

AP2911:警察私人車
車輛 AP2911 係警察私人車,被目擊於九龍灣輔警總部出現。

Government Vehicles

AB522:警察私人車
車輛 AB522 係警察私人車,被目擊於柴灣紀律部隊宿舍出現。

Government Vehicles

20091121:警察私人車
車輛 20091121 係警察私人車,被目擊於出現。