Telegram頻道:阿仔搵老豆老母資料

阿仔搵老豆老母:#A043

人物資料

未知身份(32433):撕紙狗
據目擊人士資料,佢曾經撕去大窩口連儂牆上嘅宣傳品。
阿仔搵老豆老母:#A041

人物資料

未知身份(564678):撐警藍絲
此人(群)係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。據在場人士資料,佢曾經用李國能嘅撐警社論,係新城市廣場與人爭論,展示佢嘅撐警立場。
阿仔搵老豆老母:#A040

人物資料

陸頌雄:親中派
陸頌雄係一名親中派嘅人。
阿仔搵老豆老母:#A039

人物資料

未知身份(434244):撕紙狗
據目擊人士資料,佢曾經破壞南區嘅連儂牆。
阿仔搵老豆老母:#A038

人物資料

未知身份(250264):撕紙狗
據目擊人士資料,佢曾經破壞南區嘅連儂牆並係嗰度縱火。
阿仔搵老豆老母:#A037

人物資料

未知身份(283794):撕紙狗
據目擊人士資料,佢曾經破壞南區嘅連儂牆。
阿仔搵老豆老母:#A036

人物資料

未知身份(119062):撕紙狗
據目擊人士資料,佢曾經破壞南區嘅連儂牆。
阿仔搵老豆老母:#A034

人物資料

未知身份(722181):撐警藍絲
此人(群)係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經係粉嶺連儂牆鬧烈士「抵死」。
阿仔搵老豆老母:#A033

人物資料

未知身份(5409):暴力份子
此人(群)係一名暴力份子。佢曾經係2019年7月16日下午6點,係太古連儂牆外非禮女士。
阿仔搵老豆老母:#A032

人物資料

未知身份(456953):親中派
此人(群)係一名親中派嘅人。佢曾經係示威現場,拍攝示威者嘅容貌,以備作舉報之用。