Data under Keyword 香港警察

香港警察

香港警察,知法犯法。 支持警察,吞槍自殺。

Personal Particulars

黎世昌:香港警察 UI50074,濫權黑警
黃世昌係香港警察嘅一份子。 佢曾經係2020-08-23係山頂公園跟蹤及滋擾香港知名社運人士黃之鋒,詳見黃之鋒Facebook貼文。

Personal Particulars

禤嘉豪:香港警察 UI101,濫權黑警
禤嘉豪係香港警察嘅一份子,任職於網絡安全及科技罪案調查科,有份打壓網上言論及以言論拘捕公民。
最左邊為鄒穩超

Personal Particulars

鄒穩超:香港警察
鄒穩超係香港警察嘅一份子。 佢曾經參與拍攝香港警察政治宣傳片「暗夜星辰」,曾經係入面指「做警察唔可以講比屋企人知」。

Personal Particulars

卓泗騰:香港警察
卓泗騰係香港警察嘅一份子,曾經係2020-07-01示威中出現,有份打壓香港公民遊行及集會自由。

Personal Particulars

李逸承:香港警察 UI24693
李逸承係香港警察嘅一份子。 佢係2019-07-21元朗恐襲當日,駐守天水圍警署,有份同元朗鄉事派恐佈份子共謀,容許佢地係元朗西鐵站無差別襲擊市民而唔作任何阻止。以下係佢駐守天水圍警署嘅新聞圖片: 以下係關於佢嘅其他圖片(主要為家庭照):

Personal Particulars

程冠瑛:香港警察
程​冠瑛係香港警察嘅一份子。 以下係關於佢嘅更多圖片:
右方為廖建航

Personal Particulars

廖建航:香港警察
廖建航係香港警察嘅一份子。 據讀者資料,佢係2019-07-21元朗恐襲期間駐守元朗警署,有份同元朗鄉事派恐佈份子共謀,容許佢地無差別襲擊市民。私人生活方面,佢係讀大學期間曾經多次因為成績唔合格而差啲被踢出校,又曾經「一見鍾情」某名女同學,人地唔理佢就當自己失戀。佢嘅脾氣亦相當暴躁,曾經試過無故踢枱同打儲物櫃。

Personal Particulars

李卓鴻:香港警察 UI15953
李卓鴻為香港警察嘅一份子。 佢曾經有份係2020年6月封鎖地鐵旺角站,私下亦經常發表示威者係「暴徒」等言論。

Personal Particulars

李綺雲:香港警察
李綺雲係香港警察嘅一份子。

Personal Particulars

何顯強:香港警察
何顯強係香港警察嘅一份子。 佢曾經係就讀毅進文憑嘅時候,同一班立志加入香港警察嘅同學係學校假扮成當中成員,守住門口唔容許其他同學進入課室。除此之外,佢亦曾經揚言佢為10萬加班費可以做任何事情,又經常係通訊軟件群組入面發放色情資訊。